Skapelsen og evolusjonsteorien – vitenskap og tro

(Sist oppdatert 06.04.2023 @ 18:26 av Bjørn Roger Rasmussen.)

Himmel, fjell og kors

Artikkelens hovedtema: Skapelsen kontra evolusjonsteorien, “the big bang” og vitenskapen kontra tro. Jeg tror ikke nødvendigvis at vi skal tolke skapelseshistorien i Bibelen bokstavelig med at alt ble skapt i løpet av seks dager (1. Mos 1). Etter mitt syn kan skapelsesberetningen i Bibelen godt være en symbolsk fortalt fortelling uten at dette ødelegger for min gudstro og Bibelens troverdighet. Adam og Eva slik som fortalt i Bibelen har ikke nødvendigvis levd som historiske personer, uten at dette gir meg noen troskrise / identitetskrise. Et “problem” med Bibelen er at den forresten har to ulike skapelsesfortellinger, som også kan hevdes å delvis motsi hverandre.

Alt i Bibelen må ikke nødvendigvis være helt bokstavelig for at jeg skal kunne tro på hovedlinjene og hovedbudskapet. Jeg tror på at det er Gud som har skapt hele universet og som har sin styrende hånd over det. Denne troen kan kombineres med vitenskap slik jeg ser det.

I min gamle blogg skrev jeg en artikkel med tittelen: “Jeg – en eklektisk kristen?” Jeg kom til konklusjonen at jeg nok er en eklektisk kristen etter å ha svart på en quiz. Ifølge testen innebærer eklektisk følgende: “Du tar med deg det som passer, men kjøper ikke hele pakken”. Ordlista sin fortolkning av det samme begrepet: “utvelgende, prøvende”.

Ja, jeg tror på Bibelens treenige Gud og jeg kan stå inne for hele den apostoliske trosbekjennelsen. Jeg vil absolutt definere meg som en troende. Imidlertid er det enkelte “kristne grunnsannheter” jeg ikke nødvendigvis sluker rått. Jeg er og blir en kritisk kristen.

Ateisme

Noen kjappe definisjoner: Å være kreasjonist / Intelligent design (ID) innebærer at man tror at verden og livet på jorda har blitt skapt av en guddommelig makt. Kreasjonisme passer helt greit som skapelsessyn for dem som er “bokstavtro kristne”. Man sier ja til mikroevolusjonen (mindre variasjoner og tilpasninger innenfor artene) og nei til makroevolusjonen (helt nye egenskaper og arter gjennom tilfeldige mutasjoner over lengre tid). Videre er de helt klare på at en designer – i form av en skaper – står bak utviklingen og skapelsen.

Evolusjonsteori og evolusjonistene i ren form utelukker at en Gud står bak verden og skapelsen. Teistisk evolusjon kombinerer på sett og vis de to tidligere nevnte synene. Tilhengere av teistisk evolusjon tror at verden er skapt av Gud gjennom evolusjon slik som evolusjonsteorien forteller. Ja til å ha en del tillit til vitenskapen, og til å ikke la alt bli styrt av troen på en gammel bok slik som Bibelen.

Når det gjelder skapelsen er jeg nok tilbøyelig til å kunne tro på en blanding av skapelse og evolusjonsteori, dvs. teistisk evolusjon (evolusjon styrt av Gud). Verden kan teoretisk sett ha blitt skapt på seks dager, men det rokker ikke ved min tro om det i stedet har gått flere tusen år på skapelsesjobben med en viss utvikling og evolusjon underveis.

Evolusjonsteoriens far (darwinisme) er som kjent Charles Robert Darwin. “Survival of the fittest” eller “naturlig seleksjon” / “de best tilpassedes overlevelse” er begreper som ofte forbindes med hans teorier. Darwinismen, eller utviklingslæren, mener at verden og alt rundt oss har utviklet seg til slik det nå er gjennom millioner eller milliarder av år. Menneskets opphav er fra apekatter, og man kan gå videre bakover og hevde at alt liv startet i havet. Evolusjonsteorien tar som utgangspunkt at alt liv har blitt til via tilfeldigheter, naturlig utvalg og en god porsjon med flaks.

Imidlertid velger jeg å tro og anta at det er Bibelens Gud som var kraften som igangsatte skapelsen samt “trakk i trådene” underveis. Om Gud brukte “big bang” eller andre metoder er mindre interessant. Fra mitt ståsted ser jeg ingen stor konflikt mellom kristen tro og vitenskap.

Vitenskap skal være objektiv kunnskap. Hypoteser og teorier blir testet ved hjelp av observasjoner og undersøkelser. Dette å muliggjøre etterprøvbarhet er sentralt innenfor forskningen og vitenskapen. I den forbindelse faller evolusjonsteorien igjennom. Det finnes diverse hull i teorien som gjør at man ikke akkurat kan kalle den for eksakt vitenskap. Til syvende og sist kan evolusjonsteorien enkelt og greit kalles en teori og til dels en trosretning.

Gud kan muligens være en stor humorist. Det er ingenting i veien for at han kan ha lagt ut falske ledetråder i form av fossiler etc. for å lure og villede vitenskapen og vitenskapsfolka. Både tidsestimering og artsklassifisering kan være utfordrende med mange usikkerhetsmomenter og feilkilder.

Ofte har det blitt framstilt som om det er store konflikter mellom det kirka/kristentroen står for og vitenskapen på den andre siden. Dette motsetningsforholdet er neppe så stort i virkeligheten som man innimellom kan få inntrykk av. Det trenger ikke å være noen stor konflikt mellom vitenskap og kristentro.

“Vitenskap uten religion er lam, religion uten vitenskap er blind.” (Albert Einstein).

 

Ting er på bedringens vei! Ifølge artikkel hos Vårt Land (bak betalingsmur) tror nå de fleste religiøse eller troende på vitenskapen, og det er ikke lenger noen stor konflikt mellom tro/religion og vitenskap. Dette framgår av rapporten “Wellcome Global Monitor” som har blitt skrevet i forbindelse med gjennomføringen av en ny internasjonal holdningsundersøkelse. Hele 67 % av religiøse nordmenn svarer at de ikke har opplevd konflikt mellom sin egen tro og vitenskapen.

Konflikten mellom vitenskap og tro overdrives og overdramatiseres gjerne, og det dannes myter og helst det som minner mest om konspirasjoner / konspirasjonsteorier. Det er bra at man har myteknusere som f. eks. Bjørn Are Davidsen (se senere omtale).

Se ellers kommentarene til dette innlegget. En av personene sier at han i hovedsak tror på naturvitenskap, logikk, observasjoner, forstå sammenhenger og vitenskapelige metoder. Han mener at det fort kan bli et motsetningsforhold mellom vitenskap og religiøs tro. Jeg forstår det slik at han anser at det er vanskelig/umulig å tilegne seg sikker viten, men observasjoner kan si noe om hva som IKKE er sant/riktig (jf. Karl Popper, falsifikasjon av hypoteser, falsifikasjonisme/hypotetisk-deduktive metode). Selv klarer jeg vel godt å leve med en “miks” mellom tro og vitenskap. Imidlertid er jeg enig i en setning vedkommende skriver: “Det virker av og til som om folk blir redd hodet skal eksplodere om de utsetter seg selv for refleksjon og kritisk tenkning.”

I en del sammenhenger havner vitenskapen over i spekulasjoner, filosofi og tro. Vitenskapen kan ikke gi svar på alt, og vitenskapen kan heller ikke “bevise” eller motbevise alt med objektive vitenskapelige metoder. Alt kan ikke observeres eller måles. I tillegg kan man klare å skape motsetninger mellom kristentro og filosofi.

Jordkloden

 

Selv klarer jeg ikke å tro at himmel, jord, universet, dyr, natur og mennesker har utviklet seg fra ingenting, via tilfeldigheter. Jeg tror at Gud står bak skapelsen av alt dette, et samlet underverk uten sidestykke. Menneskeskapte ting slik som hus, biler, båter og teknologi blir ingenting i sammenlikning med universet.

For en fantastisk virkelighet vi forholder oss til. Samspillet i naturen, økologien (økosystemet), naturlovene og alle universets mysterier. For meg blir det naturlig å tro at det står en skapende kraft bak alt dette.

De som tror 100 % på evolusjonsteorien og “the big bang” har etter mitt syn en veldig sterk tro. At alt som vi ser rundt oss i naturen skal ha blitt til av ingenting uten at en styrende kraft (les: Gud) står bak blir for meg helt komplett uforståelig. Sannsynligheten for at tilfeldige eksplosjoner og prosesser skal ha skapt vår komplisert sammensatte verden og natur finner i hvert fall jeg som liten og urealistisk. En velbrukt metafor er at det omtrent er like sannsynlig at verden har skapt seg selv, som at en bok kan bli til av seg selv etter en eksplosjon i et trykkeri. Jorden og universet fungerer på mange måter som et finstemt og detaljert/avansert urverk, hvor jeg anser at urmakeren er Bibelens Gud.

Jeg synes at nyateistene er på svært tynn is med sin kategoriske avvisning av en Gud. En del av ateistene bør rett og slett sette seg litt bedre inn i hva troende legger i begrepet Gud. Å tro på Gud er ikke det samme som å tro på fantasifigurer slik som julenissen. Gud er utenfor ordinære størrelser slik som tid, sted og rom.

Ofte blir evolusjonsteorien innenfor skolen presentert som en vitenskapelig ufravikelig sannhet. Skapelsen på den annen side hevdes å være ren overtro. Selv vil jeg si at evolusjonsteorien har alt for mange feil og svakheter til å kunne kalles for eksakt vitenskap. Det er og blir noen “hull” i vitenskapen når det gjelder “big bang” og evolusjonsteorien / utviklingslæren. Tro på annen side er noe som ikke lar seg fullt ut bevise eller motbevise i seg selv.

Troen på skapelsen og det kristne budskap er som navnet antyder TRO (tro = oppfatning, (religiøs) overbevisning, nesten sikker på/overbevist, stole på, ta for gitt at det er sant.) Tro er tillit til noe større utenfor oss selv, noe guddommelig. Det er snakk om en personlig visshet, virkeliggjøring, garanti og/eller erkjennelse som ikke kan vitenskapelig bevises. Tro er ikke-vitenskapelig, ikke-synlig, ikke-beviselig, ikke-fornuftig og ikke-rasjonelt. Tro er personlig overtro og overbevisning i vårt indre.

Et Bibelvers som kan understøtte dette med tro og hva tro er: “Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser.” (Hebr. 11, 1). Eller fra en nyere og mer “moderne” Bibeloversettelse: “Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser.” Samt vers 3 fra samme brev: “I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige.”

Å tvinge andre til å ta et valg mellom 1) troen på skapelsen eller 2) vitenskapen og evolusjonsteorien er enkelt og greit tullball, og en oppkonstruert “Bibeltro” problemstilling.

En interessant ekstern blogg-artikkel relatert til temaet skapelsen:

Inndeling:

 • Ungjord-kreasjonister: Hevder at jorden er 6-10 000 år gammel, Adam og Eva var ifølge dem historiske personer.
 • Kristen-evolusjonister: Gud brukte makroevolusjon til å skape.
 • Gammeljord-kreasjonister: Jorden er betydelig eldre enn 6-10 000 år gammel.

Noen sitater hentet fra innlegget:

 • “Mitt mål er derimot at du kommer til erkjennelse om at spørsmålet om jordens alder strengt tatt er underordnet og at det finnes viktigere ting å kjempe for.”
 • “Skal kristen-Norge unngå mer splittelse trenger vi mindre skråsikkerhet og mer ydmykhet.”
 • “Ved å appellere til usikkerheten unngår man å ende opp i en stor debatt om evolusjonsteorien.”

Kilde: Omvendt.org: En vei videre gjennom skapelsesdebatten (Asbjørn Berland).

 

Enkelte tror at vi mennesker stammer fra apene. Muligens kan det være noe i disse teoriene, men det er og blir teorier så vidt meg bekjent. Det har vært snakket om “The missing link” (det manglende mellomledd) hvor det ikke har vært mulig å helt bevise utviklingen og overgangen fra ape til menneske ved hjelp av de fossiler som har blitt funnet.

For å finne “eksakt” datering eller alder på organisk materiale benyttes ofte karbondatering (C-14 metoden) eller “radiometrisk datering“. Dette faller inn under vitenskapen, men metodene har ofte relativt store feilkilder. Ikke helt eksakt vitenskap med andre ord.

En “evigvarende krangel” som stadig pågår er diskusjonen rundt hvor gammel jorden er. Tilhengere av evolusjonsteorien vil gjerne hevde at jorden er flere milliarder år gammel. Kreasjonister og konservative kristne vil med Bibelen i hånda hevde at jorden er ca. 6000 år gammel. For meg spiller det liten rolle om hva som er det mest korrekte rundt alder. Men likevel: Jorden er i hvert fall definitivt ikke flat, og den er ganske garantert mye eldre enn 6000 år.

Enkelte “super-kristne” mener ærlig og oppriktig at det darwinistiske paradigmet i naturvitenskapen er en av vår tids store konspirasjoner mot kristendommen. Kun bokstavelig lesning av skapelsesberetningen i Bibelen godkjennes av slike.

Til tider kan det virke som om evolusjonen går irriterende langsomt (det tar vel i realiteten tusenvis eller millionvis med år). Fortsatt har ikke hjorten tilpasset seg biltrafikk, og mange påkjørsler finner sted pga. de springer rett ut i trafikken. Likeså har man pinnsvinene som tror at det nytter å rulle seg sammen når det kommer en bil kjørende.

En liten avsporing: Skapelse og evolusjon er en side av saken. Enkelte kristne er også til tider sykelig opptatt av Guds straffedom som skal utøses over verden, dommedag (Harmageddon) og endetid. Etter dommens dag skal det oppstå “en ny himmel og en ny jord”. Vi mennesker gjør også vært beste for å ødelegge jorden vår via forurensning (manglende fokus på miljøvern) og menneskeskapte klimaendringer.

Netflix: Filmen “A matter of faith”

Noe av grunnen til at jeg igjen begynte å tenke på skapelse kontra evolusjon et at jeg så en film via Netflix som heter “A matter of faith” (2014). Ei ung jente som begynte på universitet/høgskole “ble utsatt” for en professor som trodde fullt og helt på evolusjonsteorien. For professoren var evolusjonsteorien en uomtvistelig sannhet. Innsigelser mot teorien og kristen tro ble latterliggjort og kontant avvist. Filmen kan anbefales som en “dummies” guide til dem som måtte være interessert i krysningspunktet mellom evolusjonsteori og skapelse.

I skoler (inkludert på høgskole/universitet) blir gjerne virkeligheten kraftig forenklet. Det er slettes ikke uvanlig så vidt jeg har forstått at evolusjonsteorien presenteres som en uomtvistelig sannhet. Teorien presenteres også som vitenskap / forskning. Det er lite rom for kritiske spørsmål til teorien og til å presentere andre syn. Gud og gudstro har liten plass i slike settinger.

Selv vil jeg som sagt plukke det “beste” fra kombinasjonen av Bibelens skapelseshistorie og evolusjonsteorien. Altså teistisk evolusjon. Jeg tolker ikke skapelseshistorien i Bibelen helt bokstavelig, men samtidig tror jeg at det er Bibelens Gud som står bak skapelsen av jorda, himmelen, naturen etc. Jeg tror også at det har skjedd en del utvikling og evolusjon underveis i jordas og himmelens historie. Om det har vært et “big bang” eller om ting har skjedd på andre måter er jeg ikke så veldig opptatt av.

Skaperverket rundt oss er vakkert og komplekst oppbygd og laget, noe som tyder på at det står en intelligent skaper eller kraft bak det. Det er vanskelig å tro at jorda, himmelen og universet med alle sine bestanddeler og liv har blitt til helt av seg selv; tilfeldig. Jeg tror med stor overbevisning at det er Bibelens Gud som står bak alt dette.

Helvete (fortapelsen)

En bok som jeg antar kunne ha vært interessante å lese er boka til Bjørn Are Davidsen & Atle Ottesen Søvik med tittelen “Evolusjon eller kristen tro? – Ja takk, begge deler! Om fornuft, vitenskap og tro”. Boka er gitt ut på Efrem forlag, Forlaget Lengt.

Bjørn Are Davidsen & Co. tar også opp i en bok temaet lærebøker / læreverk i skolene, hvor det er mange feil om kirke og kristendom. Spesielt er det visstnok mye rart i bøker læremidler beregnet bruk i grunnskolene. I en del av bøkene er det et altfor stort fokus på de negative sidene ved troen og kristningen, og lite plass til de positive bidragene. Temaene forenkles så mye at det blir helt stereotyp og fordummende gjengivelse.

Stønn! Det tar aldri slutt! Mye rart kommer fra Bibelbeltet på Sørlandet! Høsten 2019 er det noe søkelys på stiftelsen BioCosmos, som ønsker å presentere et alternativ til evolusjonsteorien overfor unge (inkludert i skolene). Det er snakk om formidling av informasjon om “intelligent design” (ID), hvor ID er alt annet enn dokumenterbare vitenskapelige teorier. Informasjonsspredningen er sponset av den norske milliardæren Einar Johan Rasmussen (og nei: Til tross for likt etternavn er han ikke i familie med meg!). Satsingen slik jeg ser det: Bortkastet pengebruk, penger rett ut av vinduet.

Og når det i stor grad stoppet av seg selv her i Norge: Nei, jeg klarer ikke å være positiv til at BioCosmos satser i Afrika i stedet for Norge. Afrikanere kan muligens være mer lettlurte enn oss i Europa, da jeg antar utdannelsesnivået er noe lavere der nede. Darwin-kritiske tankegods i form av Intelligent design er ikke noe å formidle. Det er ikke snakk om reell kunnskap eller vitenskap som formidles, men mer i retning av vranglære, spekulasjoner, løgner og konspirasjoner.

En av dem som fronter Intelligent design (ID) – og er medstifter av BioCosmos Africa samt bidrar med finansieringen – er mannen Einar Johan Rasmussen (ingeniør, tidligere skipsreder og mangemilliardær fra Kristiansand). HELDIGVIS er jeg ikke i slekt med ham, selv om vi har likelydende etternavn. Kanskje skal jeg heller si det slik at han helst skjemmer ut og ødelegger etternavnets navn og rykte gjennom hans bidrag til tvilsomme kunnskapsformidling.

Det gode og det onde, de to utganger: En annen ting som kan diskuteres i det vide og det brede er det ondes opphav og helvete. Hvor kommer Satan eller Djevelen fra? Er han en fallen engel? Har han dukket opp fra det store intet, uten å ha blitt skapt av Gud? Er det pine, ild (ildregn), svovel og et brennende varmt helvete som venter på de ikke-troende etter dommens dag? Selv er jeg noe usikker på hvor bokstavelig dette skal tolkes, selv om jeg tror på to ulike utfall på dommens dag.

Har paradiset Edens hage noen gang eksistert, eller er det noe billedlig? Ikke vet jeg, uten at dette betyr så mye fra eller til. Vi gjorde mot Guds vilje, og synden kom inn i verden på en eller annen måte.

Edens hage, paradiset i starten av Bibelsk tid.

 

En liten avsporing: Jeg liker å se på Star Trek (science fiction). I de ulike Star Trek-seriene og filmene utforskes verdensrommet/universet, og de som er om bord i stjerneskipene (USS Enterprise NC-1701-D, Enterprise NX-01, Voyager, Discovery osv.) treffer på mange menneske-liknende (krigerske) skapninger. Finnes det intelligent liv på andre planeter i verdensrommet, mon tro? Ikke vet jeg helt sikkert. Uansett om det skulle vise seg å være andre intelligente skapninger der ute rokker ikke dette med min tro og syn på virkeligheten.

Fra den satiriske nettsiden Smyrna menighet i Oslo:

Opptakskravene til de som studere på universitetene er at studentene er intelligente nok til å forstå at Gud finnes, hans sønn Jesus døde for våre synder og at jorden er 6000 år gammel. De som ikke er intelligente nok til å forstå dette må avvises og heller settes til mer manuelt arbeide som f. eks. nydyrking av jord, pleiere på sykehjem, boligbygging eller bygging av kirker. Disse er idioter og undermålere som kun kan brukes til manuelt, hardt arbeide. Så får vi i intelligensligaen løse problemer og lede Norge ved hjelp av Bibelen, den ubestridelige sannhet.

 

Det virker nesten som enkelte kristne kommer i en dyp troskrise / identitetskrise hvis noen hevder at ikke alt i Bibelen nødvendigvis skal leses helt bokstavelig. For dem skjedde skapelsen på seks ordinære dager. Basta. Slike personer hevder ofte at de er Bibeltro og det kan virke som om de kun aksepterer sitt eget syn som det gyldige for folk som skal kunne få lov til å kalle seg kristne. Alle som leser Bibelen må tolke og fortolke Bibelen, og ta hensyn til at boka ble skrevet inn i en historisk setting og annerledes kultur enn vår.

Det er noe rart hvor engasjerte enkelte blir i skapelsen, og gjerne også i endetiden (inkludert dommedag). Slike ting er tross alt mindre sentrale problemstillinger eller temaer i Bibelen. Det er andre forhold i den kristne troen det burde ha vært viktig og naturlig å ha fokus på.

Helt eksakt hva som er rett og galt angående skapelsen og hvordan den skjedde får man neppe svar på i dette livet. Til syvende og sist blir det en del spekulering, argumentering, filosofering, synsing og tro, ispedd en porsjon med vitenskap. Imidlertid er jeg for min del åpen for at ikke alt som står i Bibelen nødvendigvis skal leses helt bokstavelig. Jeg sier også ja takk til en kombinasjon av vitenskap og tro. Det bør være plass for både tro, empiri, teori, hypoteser og logikk side om side. 

Lenker:

(Opprinnelig publisert her i bloggen 29. september 2011 @ 15:27, senere re-publisert og kraftig utvidet.)

image_printUtskriftsvennlig versjon
Del dette:
Tagged , , , , , , , , , .Bokmerk permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

6 kommentarer til Skapelsen og evolusjonsteorien – vitenskap og tro

 1. Stine sier:

  Haha, fantastisk!! Jeg vet at du ser opp til meg med du kunne kanskje vært litt mer diskre? Hehe, neida! Bra innlegg. Ser at jeg må skifte antall dager fra 7 til 6 😛

 2. Olav sier:

  Jeg tror stadig flere kristne har oppdaget dette at tro og evolusjon ikke trenger være fiender. Et fint nettsted er “Biologos” der slike syn fremmes. En forsker, Denis Alexander, greier på en måte å kombinere muligheten for en historisk første Adam med moderne naturvitenskaplige teoremer og funn. Teistiske evolusjonister får mye pepper fra både ateister og ungjordkreasjonister, og det går ut på å latterliggjøre førstnevnte. Ser en på intervjuene med teistiske evolusjonister, ser en at de virker velreflekterte og lavmælte, ikke brautende og selvsikre. Jesus sier selv: Salige er de som stifter fred. Den kroniske krigføringen mellom ateister og kreasjonister er en slags kulturkrig der det er to typer moderne fundamentlismen som søker å vinne. Folk flest blir ganske forvirret av denne stillingskrigen. Folk vil få et bedre liv om de greier å senke skuldrene og slutte å tro på motsetningen mellom tro og evolusjon. Evolusjonsforskerne jobber ganske grundig og forskning etterprøves stadig ved peer view.

 3. Rune sier:

  Hele livet har jeg hatt ett grunnlegende spørsmål som har vært drivkraften for min nysgjerrighet. Hva er sikker viten. Jeg er ikke religiøs, så derfor har min innfallsvinkel vært naturvitenskap og logikk. Nå, etter mange år, mange diskusjoner, mye lesing og enda mer tenking og spekulering, har jeg kommet til ro med at vi faktisk ikke har noen mulighet til å tilegne oss sikker viten om neo som helst. Det eneste vi kan er å bruke sansene til å observere verden. Disse observasjonene prøver vi så å forstå sammenhenger med. Til dette arbeidet brukes vitenskapelig metode. Vitenskap kan aldri fortelle oss hva som er sant, men kan si noe om hva som ikke er sant/riktig. Et spørsmål som opptar meg for tiden er hvordan folk i det hele tatt kan tro på en Gud. Har vanskeligere for å forstå folk som plukker ut det de vil velge å følge fra bibelen, koranen ol. Jeg har lettere for å forstå dem som velger å tro på alt som står i disse bøkene. Kunne tenke meg å finne noen av disse “fundamentalistene” for en diskusjon. Hittil har jeg ikke funnet noen.

  • Religion og tro kan neppe bevises eller forklares fullt ut med vitenskap. Ifølge Bibelen er tro: “Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser.” (Hebr. 11, 1). Imidlertid trenger det ikke nødvendigvis å være en stor motsetning mellom vitenskap og tro. De to “systemene” kan vel på mange måter leve godt ved siden av hverandre.

   Får ellers ønske deg lykke til med å finne “fundamentalister” for en diskusjon. Personlig foretrekker jeg den gylne middelvei for å bruke et folkelig uttrykk (ikke Bibelsk).

 4. Rune sier:

  Religion kan nok forklares vitenskapelig.Setningen du refererer til forstår jeg ikke. Slik jeg ser det kan vi kun si noe om verden rundt oss ut fra hva vi observerer. Ut fra det vi observerer bruker vi logikk til å forstå hvordan tingene henger sammen. Ikke dermed sagt at verden er logisk. Men det er det eneste verktøyet hjernen har til å “stable” tingene sammen.Tro kan ikke verifiseres ut fra observasjoner. Så at disse to “systemene” kan leve godt sammen har jeg det litt vanskelig med. De fleste mennesker er fornøyd med å tro det de nå enn har vokst opp med. Enten det er religiøse, politiske eller kulturelle “sannheter”. Det virker av og til som om folk blir redd hodet skal eksplodere om de utsetter seg selv for refleksjon og kritisk tenkning.

 5. RB sier:

  Fin blogg, men jeg undres litt når kristne velger å cherrypicke og ta vekk det som ikke passer når de skal være “tidsriktige.”Er det virkelig mulig å kalle seg kristen når man tar vekk temaer som massedrap, fiendtlig holdning mot alle som er litt annerledes, muligheten til å eie slaver, en Noahs ark (syndeflod) som demonstrativt ikke kan ha eksistert, en brettelsesfortelling som ikke stemmer med vitenskapen?Må man ikke ta alt eller intet?Religion kan definitivt motbevises, men aldri bevises! Og ingen kristne er villige til å ta den debatten 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • Spamkommentarer blokkert