1

Lokalpolitisk innspill – Flatraket

Kollasj 2020 Flatraket.

Så ble jeg litt lokalpolitiske av meg nå i dag (16.03.2021). Jeg er enkelt og greit MØKKA LEI av at næringslivsinteresser og syltynne hentydninger om muligheter for noen arbeidsplasser skal få trumfe alt…

Høringen via Stad kommune sin nettside (lenke). Mitt innlegg (innspill / høringsuttalelse): “Innspill til “Kommunedelplan for sjøareal 2021-2031” – Flatraket-delen“. Vi har gjort vår lille innsats (“folkeplikt” / “borgerplikt”) i hvert fall gjennom å gi vår respons. Et så stort planlagt naturinngrep innenfor bygdegrensene til Flatraket fortjener å bli belyst grundig.

Mer informasjon om prosjektet i Flatraket-gruppa “Flatraket ahy!” via Facebook.

Saken går på utfylling av tunnelmasser (fra byggingen av Stad skipstunnel) til næringsformål på Flatraksvika. Det er snakk om en massiv utfylling på opptil 500 meter utover fra land og totalt ca. 150 000 kvm (tilsvarer 23 fotballbaner). I tillegg til den massive steinutfyllingen settes det også av et større område (190.000 m2) til akvakultur utenfor fyllinga. Jeg har liten lysten til å bli nabo med noe slikt, noe som vil ødelegge hele idyllen her på Flatraket og ellers gi en del negative bieffekter!

Oppdatering: Slik jeg leser “Saksframlegg 2. gangs offentleg ettersyn av kommunedelplan for sjøareala i Stad kommune – 2021 – 2031 (DokumentID: 21/18317)” trekkes Flatraket-planene ut av kommunedelplanen. Altså: En seier til oss kritikere!

Stig Ødegård har laget en glimrende visualisering via Google Earth (lenke). Han skriver: ‘Eg har laga ei visualisering av fyllinga og aquaområdet i Google Earth. Trykk på linken (ikkje bildet) og velg “3D” så kan du rotere og zoome fra alle vinkler. På mobil må du installere appen “Google Earth”‘.

De kritiske punktene fra innlegget til meg og Sølvi følger nedenfor:

 • For dominerende og for inngripende tiltak de planene som har blitt skissert.
 • Ødeleggende for natur-, fiske- og friluftsinteresser.
 • Å lokalisere et slikt anlegg i umiddelbar nærhet til bygd, skole, barnehage, lekende barn og bebyggelse (hus) er ikke noen gunstig kombinasjon.
 • Både støy, avrenning, støv og lysforurensning kan bli uønskede resultater.
 • Skjemmende anlegg visuelt og estetisk (forringer utsikten og idyllen).
 • Enda større mengder med tungtransport (lastebiler og trailere) på dårlige veier er ikke forsvarlig.
 • Gis det noen garantier at det virkelig blir aktivitet og arbeidsplasser på området, eller kan man oppleve at anlegget blir liggende som en stygg og brakk steinfylling uten noen misjon?
 • Har grundige og omfattende nok konsekvensutredninger blitt foretatt?

Vi finner det ikke ønskelig med et slikt industriprosjekt i bygda Flatraket.

Flere negative eller kritiske punkter kan settes opp som jeg har kommet på i etterkant av innsendelsen av mitt høringssvar:

 • Realisering av prosjektet vil påvirke bygda Flatraket på mange områder, og da primært negativt. Vil påvirke både visuelt, miljømessig og praktisk.
 • Vil forringe trivsel og bolyst negativt, og vil gjøre det lite attraktivt for nye å etablere seg i bygda.
 • “Smørøyet” til Flatraksbygda blir skadelidende.
 • Interessekonflikter mellom beboere / bebyggelse og industri / næringsliv kan oppstå.
 • Jeg tviler på at prosjektet medfører så veldig mange nye arbeidsplasser, og uansett er det slettes ikke gitt at eventuelt nye arbeidsplasser gagner befolkningen på Flatraket. (Ikke sikkert at bygda har mennesker med de rette kvalifikasjonene til jobbene som eventuelt blir etablert.)
 • Miljøhensyn: Utvasking av finstoff fra fyllmassene kan gi negative miljøpåvirkninger for flora og fauna.
 • Problemer relatert til støy, forurensning, støv og lysforurensning har blitt nevnt i min tidligere “klage”.
 • Muligens vil bademulighetene på nærliggende strand bli ødelagt.
 • Skjemmende for idyllen og utsikten fra våre boliger og hus på Flatraket.
 • Underdimensjonert infrastruktur for et slikt gigaanlegg: Kan bli utfordringer både med tilgangen på strøm (energi), ferskvann og veinett.
 • Muligens kan anlegget medføre endringer i strømforholdene / havstrømmene i Flatraksvika.
 • Er planene i det hele tatt realistiske, eller blir det liggende en stor, ubenyttet og skjemmende steinfylling i årevis som ikke blir benyttet / utnyttet?
 • Har en skikkelig markedsundersøkelse for å avdekke behovet for et slikt anlegg i det hele tatt blitt gjennomført?
 • Foreligger det konsesjoner for fiskeoppdrett, eller kan en slik tillatelse skaffes?
 • Vil gi negative innvirkninger på den nasjonale landskapsverdien, og området ligger ekstremt utsatt til værmessig.
 • Ekstremt værhardt område med liten skjerming: Hva med vær og vind, og faren for oversvømmelser (springflo) og ødeleggende stormer? Hva med kommende klimaendringer? Har det blitt tatt hensyn til slikt?
 • I diskusjoner har enkelte henvist til arealplan fra 2017, hvor det allerede da ble skissert og lagt til rettes for utvidelser av dagens industriområde. Imidlertid er planene / ideene fra 2021 MILESVIS større og mer omfattende enn tidligere planer.
 • Det kan bli mindre attraktivt å bo i bygda, noe som igjen kan medføre redusert verdi på boliger og hytter.

Innledningsvis nevnte jeg Stad kommune og mulighetene for å komme med innspill / høringsuttalelser (nynorsk: innspel / høyringsuttale). Alle slike innspill er offentlige, og de blir liggende tilgjengelig via:

For min del er jeg KUN opptatt av Flatraket-delen.

Mitt og Sølvi sitt innspill er registrert og arkivert med dokumentID 21/9983. Også andre har sendt inn innspill, og spesielt verdt å nevne samt lese er innleggene til Stig Ødegård, Ivan S. Flataker og Jon Roger Falkevik Nygård. Supplerer også med innleggene til Alf Øksdal m/flere og Arnfinn Kolerud. Masse god og saklig / seriøs argumentasjon i alle disse innspillene / høringsuttalelsene. Pr. 24.03.2021 ser jeg at Stad kommune har mottatt og registrert nærmere tjue innspill som omhandler Flatraket-delen, hvor alle i større eller mindre grad uttrykker skepsis mot planene.

Enkelte har i sine høringssvar og diskusjoner henvist til en utført konsekvensutredningsrapport fra Nordplan. I denne skal det visstnok stå at de fraråder utfylling “fordi tiltak vil gje negativ verknad på den nasjonale landskapsverdien, og/eller dei ligg utsett til vêrmessig. Det er også viktige fiskeinteresser her, og kort avstand til oppdrettslokalitetar på Rundreimstranda og Silda”. (Selv har jeg ikke lest meg opp på denne biten.)

Oppdatert status mai/juni 2021

Stad kommune har publisert på sin nettside:

Dette leser jeg som et seiersdokument – en full seier – for Flatraket sin del. Akvakultur relatert til Flatraket har blitt tatt ut av planen, og likeså punktet om massegjenvinning på Perneset, Flatraket. Takk og pris!

Noen sitater fra saksframlegget:

 • “Særleg til utviding av næringsområde på Flatraket har det kome mange negative merknadar….”
 • “Følgande akvakulturareal er teke ut på bakgrunn av råd frå politiske utval, motsegn frå kystverket, sterke frårådingar frå andre offentlege høyringspartar og stor motstand blant innbyggjarar og skular/barnehagar. Konfliktane er knytt til ferdsel og farlei, kultur og reiseliv, friluftsliv, natur og viktige korallførekomstar: Flatraket”
 • “Følgande areal er teke ut på bakgrunn av sterk motstand lokalt og eller råd frå politiske utval: Perneset, Flatraket”

(Kun fokus på Flatraket for min del. Også noen andre lokalsamfunn har vunnet tilsvarende seiere som oss!)

 

Stad kommune, ja. Fram til nå har jeg TRODD at det politiske partiet Venstre blant annet var opptatt av natur- og miljøvern, og av å beholde og å ta vare på uberørt natur. Så feil kan man ta! I Stad kommune står Venstre sterkt med ordfører og alt, og likevel vurderes det å gå i gang med et slikt ødeleggende prosjekt som beskrevet i dette innlegget. Skuffende!

Et leserbrev i/til Fjordenes Tidende + lokalpolitikerne som kan nevnes:

To sitater fra innlegget som jeg spesielt støtter:

 • “Hva om 10-20-100 år?”
 • “Det er dessverre for seint å protestere/angre seg når vedtaket er gjort, og steinen er dumpet i sjøen. Da blir fyllingen liggende der i overskuelig tid, med eller uten aktivitet/arbeidsplasser der, til stor sjenanse for folk i bygda/tilreisende.”

Statsforvaltaren i Vestland (tidligere fylkesmannen) sine innspill må heller ikke uteglemmes. To vesentlige avsnitt fra nevnte brev:

 • “Fleire av massedeponia er, som konsekvensutgreiinga også peikar på, konfliktfulle på grunn av plassering i grunne sjøområde, i strandsone med natur- og landskapskvalitetar, på dyrka mark m.m. Det er ein klar mangel med planen at det ikkje i nødvendig grad er synleggjort behovet for nye næringsområde, gjort alternativvurderingar, sagt noko om massebalansen eller vurdert andre måtar å nytte steinressursen på.”
 • “Talet på deponiområde og nye næringsområde må avgrensast i tal og storleik, og det må leggast vekt på å på finne område utan vesentleg konflikt med nasjonale og viktige regionale interesser.”

Leser det som om statsforvalteren slettes ikke liker planene pga. store negative konsekvenser, og at de også “tar” kommunen på å ha gjort for dårlig utredningsarbeid. Tenker at de der virkelig treffer spikeren på hodet.

Helt presise mål og proporsjoner er det ikke i de to bildene nedenfor, men likevel illustrerer de hvordan ting kan bli sånt cirka:

Utsikten fra huset vårt på Flatraket, hvor svart område er et forsøk på sånt ca. å visualisere steinfyllingen.

Bygda Flatraket sett fra fjellet, hvor svart inntegnet område sånt ca. representerer den eventuelt kommende steinfyllingen.

 

Prosjektet (Flatraket Maritime Base) er omtalt her bak betalingsmur:

Næringsaktivitet og arbeidsplasser kan vi helt sikkert trenge her i distrikts- og bygde-Norge, men ikke for enhver pris. Hensynet til natur, miljø og menneskers livskvalitet på privaten er vel så viktig.

Hvis prosjektet blir realisert må jeg nok endre teksten i min Flatraket-artikkel:

 • “En tur til Flatraket anbefales! Du vil møte en liten, idyllisk og koselig vestlandsk perle av en kystbygd omkranset av røff natur! En ‘innfødt’ ville vel ha sagt: ‘Flatraksbygda er ei perle kan vel hende’ eller ‘Flatraket – ei perle ved Stadhavet’.”

Postkort-motivet Flatraket er truet og kan bli ødelagt av industriplanene!

Jeg tviler sterkt på om eventuelle positive gevinster med anlegget – i form av f.eks. økonomi, arbeidsplasser, synergieffekter for annet næringsliv osv. – i det hele tatt kommer bygda Flatraket med sine innbyggere til gode. Vi kan fort bli sittende med alle ulempene og tapene mens personer andre steder stikker av med eventuelle positive effekter og gevinster. I verste tilfelle blir det mikroskopiske eller ingen positive gevinster i det hele tatt (prosjekt som feiler eller som blir mindre omfattende enn oppskrytte prognoser).

Området nede på Perneset (der Fiskevegn samt Byggtorget / Bygg & Byggvarer AS holder til) er ikke særlig pent pr. nå, og verre skal det bli. Grøss og gru, sier nå jeg! Estetisk og visuelt blir det nok alt annet enn fint å se på anlegget (industriområdet) fra vårt hus. Idyllen og utsikten mot havet blir ødelagt, eller i hvert fall påvirket kraftig i negativ retning. I tillegg kommer alle andre fysiske problemer (massivt naturinngrep, støy, støv, trafikk, eventuell forurensning, interessekonflikter, lysforurensning osv.).

Oppdatering: Som allerede nevnt tas de store prosjektene (akvakultur og massegjenvinning) relatert til Flatraket ut av kommunedelplanen for sjøareal. De massive skisserte utfyllingene og utbyggingene vil ikke finne sted, og naturen og miljøet ellers blir skånet for stormannsgalskapen. Oss skeptikere eller kritikere til planene har seiret – og ikke minst blitt hørt på! Sak heldigvis lagt død!

Oppdatering november 2021: Det jobbes videre med et mindre prosjekt, men dette tenker jeg må være helt greit. Det blir langt fra så omfattende som det de tidligere prøvde seg på, og det reduserte prosjektet er til å leve med. All næringsvirksomhet kan man selvsagt ikke være imot, så fremt at konsekvensene er til å leve med.

Mer informasjon om det reduserte prosjektet:

Lenker: