Israel og jødene

Innlegg sist oppdatert

Israel feirer 70 år som selvstendig nasjon (1948-2018)!

Israel patriotisme

I artikkelen min “Protest mot enkelte former for kristendom” (protest kristendom-innlegget) har jeg lenge hatt en bolk om Israel og jødene. Denne har fått leve et relativt anonymt liv i artikkelen og har vel druknet i alt det andre jeg er opptatt av i nevnte artikkel. Det jeg tidligere har skrevet om Israel og jødene har nå fått sin egen artikkel som du nå leser. Egen artikkel vil vel få saken og innholdet litt mer fram i lyset.

Synet på Israel er ikke – og bør ikke være – en viktig sak eller spørsmål innenfor de kristnes rekker. Israel-saken er til syvende og sist en perifer og uvesentlig sak innenfor troen for oss her i Norge.

Til gjengivelse av tidligere publisert informasjon, supplert med noen justeringer og tilføyinger:

Selv er jeg sterk motstander mot antisemittisme mot jøder, men jeg trenger ikke som troende å være en konservativ kristenfundamentalist eller kristensionist. Jeg kan ikke for enhver pris støtte den sekulære staten Israel i tykt og tynt. Også palestinere bør behandles som verdifulle mennesker og være et misjonsmål for oss kristne. Mye som blir gjort i Israel er neppe Guds vilje.

Statistisk sett finnes det få kristne eller messianske jøder i Israel. Nærmere 80 % av innbyggerne har jødedommen som sin religion, mens kun noe over 2 % er kristne. Messianske eller kristne jøder er dem som tror på “hele” kristendommen, dvs. både det gamle (GT) og det nye testamentet (NT). De som tror på jødedommen venter ennå på Jesus første komme. De som tilhører jødedommen tror på sin utgave av det gamle testamentet kalt for Tanach, bestående av Toraen, Profetene og Skriftene. Tilhengere av jødedommen anerkjenner ikke det nye testamentet, skriftene og budskapet der. Israel hadde ca.  8,3 millioner innbyggere pr. år 2017.

Selvsagt er jeg klar over at jødene er Guds utvalgte folk ifølge Bibelen, men likevel må det være lov til å være noe kritisk til enkelte ting som skjer i regi av LANDET/STATEN Israel. Det er også noe “kunstig” nesten å dyrke Israel som en gud her i Norge, da den geografiske avstanden fra Norge til Israel tross alt er ganske stor. Det er ikke snakk om å ha et hat mot eller å drive med hets overfor jødene og Israel. 

Israel – jødenes land 🇮🇱

Demokrati og demokratiske styreformer har ikke de beste kår i Midtøsten. Israel framstår som en demokratisk styrt stat (parlamentarisk republikk), noe som er fint og flott. Samtidig er Israel en betydelig militærmakt, angrepsmakt og okkupasjonsmakt. Landet er en atommakt med kjernevåpen i sin besittelse. Til tider er de lite opptatt av å etterleve menneskerettighetene og internasjonale lover og avtaler. Landet framstår som et sterkt land økonomisk sett. De er også langt framme på enkelte områder innenfor teknologi, og da ikke minst innenfor IKT.

Jeg støtter ikke boikott (handelsboikott) av Israel som enkelte tar til orde for. Dette blir et for dumt og primitivt virkemiddel. Tross alt er Israel et demokratisk land/stat samt en viktig handelspartner.

Jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor enkelte bedehus (eller kirker) vil ha Israel-flagget som “dekor” under møter / gudstjenester. Konflikten mellom Israelere og Palestinerne er ganske så betent, og det er ikke lett eller smart å ta 100 % parti med verken den ene eller den andre siden. Selv blir jeg dårlig av og ille til mote av å være til stede i et kristent lokale som åpenlyst flagger med Israel-flagget.

Ønsker om bruk av det israelske flagget slår inn flere steder her i lille Norge, både i tide og utide. Enkelte ønsker det vaiende på Holocaust-markeringer, og andre vil ha det i bruk på diverse stevner i kristen regi. Bruk av nevnte flagg på norsk jord er noe jeg i utgangspunktet slettes ikke kan støtte. Bruk av det Israelske flagget vil oppfattes som en politisk markering uansett hvordan man vrir og vender på det.

Det finnes en del kristne ekstremister med Bibelen i hånden som svært ensidig forsvarer Israel og jødene mens f. eks. palestinerne har null verdi. Et slikt syn på saken står i grell kontrast til Bibelens kjærlighetsbudskap.

Personlig er jeg ingen sympatisør av Israel-organisasjoner slik som “Ordet og Israel“, “ICEJ” (International Christian Embassy Jerusalem/Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, Norsk Avdeling), Karmel-Instituttet og “Med Israel for fred (MIFF)“. MIFF med Conrad Myrland i spissen oppfatter jeg som en ekstremt ironisk bevegelse gjennom at “fred” er en del av navnet. Nesten ingen midler skys for å ensidig beskytte og forsvare Israel og jødene, og mange av deres løsninger og synspunkter vil på ingen måte medføre fred der nede da de påfører den palestinske befolkningen stor urett. På den sannen side: Selvsagt er jeg også kritisk til fundamentalister på palestinsk side (Hamas etc.) og ekstrem islamisme.

MIFF kritiserer Kirkens Nødhjelp (KN) sitt Israel-syn, noe som er et kvalitetsstempel for KN. Jeg vil heller støtte KN sitt balanserte syn på Israel enn MIFF sitt meget ubalanserte og romantiserte syn på landet og folket. MIFF sier: “Tenk deg om før du kjøper en geit av Kirkens Nødhjelp til jul”. Jeg sier: “Tenk deg om før du støtter en militant organisasjon som MIFF”.

MIFF oppfordrer også til å boikotte “Operasjon Dagsverk” (OD) høsten 2018. Pengene skal gå til tiltak for palestinske ungdommer, og flere av organisasjonene som skal få pengene er visstnok tilhengere av økonomisk boikott av Israel. Ut fra en slik haltende logikk skal altså OD boikottes. I stedet for å boikotte OD er det nok mye bedre å boikotte MIFF. MIFFs tullete og upresise svertekampanjer mot dem som mener at også Palestinere har sin berettigelse, verdi og sitt menneskeverd er provoserende.

For å ikke glemme: Vi har det politiske mikropartiet “Partiet De Kristne (PDK)“. Også her er det snakk om en ensidig overdose av eller overfokus på Israel. Partiet representerer i stor grad konservative kristne og konservativ kristendom (“De Bibeltro“), og med en slik hovedmålgruppe må det nesten ende med fullstendig dyrking av Israel.

Israel. Bilder fra Pixabay.

Ulovlige jødiske bosettinger blir lovprist av enkelte kristne, som også støtter opp om det annekterte Øst-Jerusalem. Norske Israel-venner har blant annet bidratt med støtte til ulovlige bosetninger på Vestbredden. At Israel har “okkupert Palestina” bryr de seg lite om. Israel sine blokader mot Gazastripen godtas også uten debatt.

Det finnes også ekstreme kristne som har reist ned for å bistå som frivillige i Israels hær eller støtteapparat. Palestinerne er ikke verdt noe i enkelte kristnes øyne. For Israel-vennlige kristne har internasjonalt inngåtte avtaler (FN, UNESCO m. m.) og fredsforhandlinger ingen verdi sett opp mot deres forvridde tolkning av Bibelen. De ønsker å velsigne Israel helt blindt.

Om den norske eller andre lands ambassader i Israel skal flyttes fra Tel Aviv til Jerusalem eller ei engasjerer meg ikke i noen stor grad. Det blir neppe noen stor dag eller mer rolige forhold av slikt, heller tvert imot. Jerusalem er Israel sin selvproklamerte hovedstad, men få/ingen land anerkjenner dette. En del kristne derimot har sine fortolkninger av Bibelen hvor blant annet ambassadeplassering, eksakte landegrenser og hovedstad blir sentralt.

FN støtter ikke USA og president Donald Trump sin beslutning desember 2017 om å anerkjenne Jerusalem som hovedstad i Israel, og å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Uansett flyttet USA sin ambassade til Jerusalem i mai 2018, mens f. eks. Norge heldigvis fortsatt har sin i Tel Aviv. USA blir ofte sett på som en god venn av Israel, mens f. eks. Iran er en av de store truslene mot staten.

I tillegg til ambassadeplassering er enkelte svært opptatt av at det tredje tempelet skal gjenreises på Tempelhøyden i Jerusalem. Det virker som om enkelte kristne tror at slike prosjekter kan framskynde Jesus sin gjenkomst. Eventuell bygging av tempelet vil nok gjøre muslimene ytterst harnisk, da dette området også regnes som hellig/viktig av dem (Al Aksa moskeen ligger der pr. dags dato).

Byen Jerusalem er og blir et stridstema. Denne byen er hellig by i tre ulike religioner: Jødedommen, kristendommen og i Islam (muslimer). Interessene rundt byen er ikke-sammenfallende og-ikke-forenlige.

Mye av Israel-dyrkingen til enkelte kristne anser jeg som en dårlig sammenblanding (miks) av tvilsomme teologi og stor-politikk. I tillegg suppleres suppa med noe om Guds frelsesplan, Jesu gjenkomst og endetidsprofetier/endetidsspådommer. Den vanvittige avgudsdyrkelsen av Israel ser helst ut til å ha tiltatt i styrke i løpet av de senere år.

At Israel har sin berettigelse som eget land er helt greit, Israel har retten til sin eksistens. Israel er en jødisk nasjonalstat, som med loven i hånden favoriserer jøder på bekostning av andre folkegrupper. De fysiske landegrensene, hvor de helt konkret skal gå, kan i høyeste grad diskuteres og ikke nødvendigvis utledes i detalj fra Bibelen. Den moderne staten Israel ble opprettet i 1948, og jeg vil ikke denne til livs. Imidlertid kan de konkrete landegrensene og politiske valg som blir foretatt av landet drøftes og kritiseres.

Fra et innlegg på Verdidebatt.no i forbindelse med at president Donald Trump har erklært at USA erkjenner Jerusalem som Israels hovedstad:

Israel er en rasistisk apartheidstat. Nå venter mer konflikt og kriger.

Er feiringen av “apartheidstaten” Israel 70 år begynnelsen på slutten?

 

Jeg anerkjenner SELVSAGT at Holocaust har funnet sted inkludert folkemordet på jødene (over 6 millioner drepte) under andre verdenskrig (nynazisme, nei takk!). Den nordiske motstandsbevegelsen (NMB) og deres nasjonalsosialisme med konspirasjonsteorier mot blant annet jøder er det gode grunner til å ta sterkt avstand fra. Jødene har også opplevd annen forfølgelse og andre kritikkverdige forhold som folkegruppe som inngår i begrepet antisemittisme. Alt slikt hat og negative handlinger og holdninger mot jøder er ikke-akseptabelt. På den annen side er jeg skeptisk til ortodokse jøder som opptrer fundamentalistisk og militant.

Det finnes selvsagt ekstreme eller fundamentalistiske muslimer, gjerne med arabisk/palestinsk avstamming, som ønsker Israel og jødene bort. Det finnes dem som vil ha Israel utslettet fra kartet (f. eks. Iran). Imidlertid er det litt for enkelt å generalisere og si at alle muslimer og/eller arabere er slik. Det finnes også mange blant disse som mest av alt ønsker fred og levelige forhold for alle i Israel og landene rundt.

Israel sin behandling av ikke-jøder er så som så. Noen hevder at tilstandene på dette området minner om apartheid-systemet som tidligere fantes i Sør-Afrika. Jøder har en del særrettigheter som andre folkegrupper ikke oppnår i Israel.

Det hevdes at folket og landet hele tiden blir utfordret av det onde. Det er sant at jødene og Israel har vært gjennom mye ondt og fælt, og da spesielt jødeutryddelsen under 2. verdenskrig. Likevel synes jeg det er litt vel flinke til å bruke offerrollen når det passer seg. De vet hvordan de skal gå fram for å få verden sin støtte for politikken som føres i Israel.

Det er sant at jødene på mange måter har vært et hardt prøvd folk oppigjennom historien. På mange måter fungerer Israel som en trygg havn og et tilfluktssted for verdens jøder. Israel er et nasjonalhjem for jødene, de har fått sitt eget land eller stat som de selvsagt må få lov til å verne om og få lov til å beholde (men beskyttelsesmetodene, behandlingen av ikke-jøder og eksakte landegrenser kan diskuteres!).

Litt om konflikten

En sentral del av konflikten er hvem som har retten til å bo i og eie området/landet. Er det jødene som har retten på sin side, i og med at de bodde der for ca. 2000 år siden fram til de ble drevet på flukt fra området rundt år 70 etter Kristus? Eller er det palestinerne (palestina-arabere) som har levd i området fram til Israel ble opprettet i 1948?

Det framstår også som en etnisk konflikt mellom folkegruppene jøder og arabere (palestinere), og også som en religiøs konflikt mellom de som tilhører jødedommen (eller kristendommen) og dem som tilhører den islamske troen. Noen mener at landet driver med systematisk etnisk rensing hvor det kun er plass i landet for ekte jøder.

Blant annet pga. Europas dårlige samvittighet etter andre verdenskrig og holocaust ble Israel opprettet som eget land/stat av FN-flertallet i 1948. Krig allerede i 1948 førte til at mer enn 700.000 palestinske arabere ble flyktninger i nabostatene, hvor de den dag i dag fortsatt bor i flyktningeleirer og er statsløse. Totalt er det pr. dags dato ca. 10-11 millioner palestinere, hvor ca. halvparten er flyktninger (etterkommerne fra krigen i 1948 m. m.).

FN tildelte i utgangspunktet jødene er mye mindre landområde enn dagens Israel. Etter en kort krig i 1967 – seksdagerskrigen – la Israel under seg et mye større område enn det FN-tildelte. Noen konfliktområder i Israel, hvor Israel enten har vært eller er okkupantmakt: Vestbredden, Gazastripen, Øst-Jerusalem og Golanhøydene.

Utenom palestinerne er det også andre arabiske naboer som kan være truende til å angripe landet, eller som historisk sett har gjort det. I krigen tilbake i 1948 ble landet angrepet av nabostatene Egypt, Syria, Libanon, Irak, Saudi-Arabia og Jordan. Iran kan også være en trussel pr. dags dato.

Sentrale kilder: “FN-Sambandet (Norge): Palestina” og “Radar digital (Cappelen Damm): Jøder og palestinere i konflikt“.

 

En del Israels-venner beskylder andre kristne for å støtte erstatningsteologi. Erstatningsteologi går ut på at den kristne kirke/menighet har tatt over rollen som Guds utvalgte folk, i stedet for at det er Israel som har denne spesielle posisjonen alene. Det hevdes at særstillingen som jødene, Israel og israelittene har hatt er truet, noe som bryter med deres Bibelsyn. Denne argumentasjonen “kjøper” jeg ikke og forstår meg ikke på.

En annen form for erstatningsteologi kan være dette enkelte venner av Israel driver med. Å støtte staten Israel ser ut til å ha blitt like viktig eller viktigere enn Gud selv og troen på Bibelens hovedbudskap.

Kongedømmene Judea og Israel m. m. rundt 800 f.Kr. Kilde: Wikipedia.

Deler av kristen-Norge preges av en ikke-forståelig karismatisk tankegang rundt Israel. Hvis man velsigner landet skal man visstnok bli velsignet tilbake. Hvor de får Bibelsk dekning for en slik tankegang har jeg ikke helt klart å bli klok på.

Enkelte kristne tar Bibelverset i 1. Mosebok 12, 3 rettet mot Abram (Abraham) litt vel bokstavelig:

 • “Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.”

Dette verset gjøres i praksis om til å lyde slik blant enkelte: “Den som velsigner Israel skal selv bli velsignet.”

Dette er en kortslutning slik jeg ser det. Guds folk skal vi støtte opp om, men jeg ser ikke noe poeng i å behandle den sekulære og verdslige staten Israel som noe mer hellig enn andre land. Israel er slik jeg ser det en sekulær stat, ispedd litt religion i form av jødedommen.

Jeg leser ikke dette som en blanko-fullmakt til at Israel kan gjøre hva som helst uten kritikk, eller til at vi må støtte alt landet og jødene måtte finne på. Hele Israel-saken og enkelte kristnes ekstreme holdninger i denne bygger i stor grad på noen rare fortolkninger fra Det gamle testamentet (GT) og den gamle pakt. På dette området mener jeg at en gammel bok som Bibelen ikke kan få lov til å styre landegrensene og andre samfunnsvalg i detalj. Innenfor dette temaet er jeg slettes ikke bokstavtro / bibeltro. Gud klarer helt sikkert å styre og å påvirke hva som skjer uten behov for velmenende menneskelig hjelp og forskrudde fortolkninger av den hellige skrift.

Palestinske organisasjoner står bak den globale kampanjen BDS (boikott, deinvestering, sanksjon). Det er ønsker om å legge et økonomisk og politisk press på Israel. Man har også organisasjoner slik som Palestinakomiteen i Norge. Selv om jeg stiller meg noe skeptisk til Israel her i denne artikkelen er det likevel ikke særlig aktuelt å støtte opp rundt disse palestinske tiltakene.

Selvsagt er tematikken rundt Israel, jødene, palestinerne og Midtøsten-konflikten generelt komplekse problemstillinger. Medias dekning av konflikten er vel heller ikke alltid balansert og nøytral. Å sitte her i Norge og ha hele oversikten og fasiten på problematikken er ikke mulig. Likevel er jeg skeptisk til enkelte kristnes skråsikkerhet i disse spørsmålene. Å kalle nyhetene om Israel og konflikten med palestinere i verdslige medier for ren løgnjournalistikk blir å gå alt for langt mener nå jeg.

Å delte i diskusjoner om Israel i fora slik som Verdidebatt.no eller DagensDebatt.no – eller for å ikke glemme Norge IDAG – er helt nytteløst. I slike sammenhenger framstilles palestinerne som verdiløse monstre (dyr), mens alt det Israel og jødene gjør er bare bra. Det blir svært ensporet propaganda til fordel for Israel fra slike kilder.

Etter mitt syn har norske medier en ok, tålig objektiv og balansert dekning, så langt det er mulig, av konflikten og situasjonen i Israel, Palestina og Midtøsten-konflikten generelt. Jeg er uenig i kritikken rundt dette som blant annet rettes mot NRK. Palestinernes håpløse situasjon fortjener å bli belyst i tillegg til den romantiseringen kristne israelsvenner står for.

Landet må ha lov til å ha et forsvar som ved behov forsvarer dem mot nabostater som går til krig og mot terrorister. Imidlertid kan det virke som om de til tider er litt vel ivrige i sin tjeneste med unødvendig og overdreven maktmisbruk mot spesielt palestinere.

Viktig: Jødene som bor rundt i verden kan ikke dømmes for landet Israel sin valgte politikk.

Muslimer valfarter til Mekka i Saudi-Arabia. For mange kristne har det blitt viktig å valfarte til Israel. Enkelte hevder at en ekstra mektig ånd/åndskraft ligger over folket og landet. Israel er historisk sett et interessant sted, men jeg sliter å se det helt religiøse i å besøke landet. Som vi har lært på søndagsskolen og andre steder: “Graven er tom. Jesus lever nå.” Man finner ikke Jesus mer i Israel enn vi f. eks. kan finne ham her i Norge.

Noen definisjoner:

 • Antisemittisme: Fiendtlige holdninger, hat, fordommer, diskrimering og handlinger rettet mot jøder fordi de er jøder (etnisk og religiøs folkegruppe). Kilder: Wikipedia, SNL m. m.
 • Sionisme: Sekulært utgangspunkt. Landet Israel som et nasjonalhjem for det jødiske folket, en form for jødisk nasjonalisme. Ifølge SNL: “betegnelse på det jødiske folks ønske og håp om å vende tilbake til Jerusalem og landet Israel.” Se også Wikipedia.
 • Kristen sionisme/nysionisme: Sionisme + en høyreorientert religiøs ideologi i tillegg, som framstår ekstremt fiendtlig overfor palestinere.

Moderat sionisme er helt ok sett med mine øyne. Ekstrem kristen sionisme eller nysionisme tar jeg sterkt avstand fra. Det er slettes ikke slik jeg ser det et krav å være ekstremt pro-israelsk/pro-Israel for å kunne kalle seg en kristen. Antisemittisme og antisionisme er ikke det samme, og man er absolutt ikke nødvendigvis antisemitt selv om man er antisionist.

Hvem var/er palestinerne?

Satirenettsiden “Smyrna menighet” skriver:

 • “Det har aldri fantes et folk som heter “palestinere”. Israel har derfor full rett til å gjøre hva de vil med disse “palestinerne”. Dette inkluderer utvisning av alle dem fra Guds eget land Israel med Judea, Samaria og Gaza. Noe vi gjentatte ganger har oppfordret dem til.”
 • “Da jødene begynte å vende tilbake til det som i dag er Judea, Samaria og Israel ved slutten av 1800-tallet, var det ingen palestinere som bodde der. Det var kun noen halv-aper og noen kamelkaravaner som krysset dette landet til og fra Egypt, Saudi-Arabia og Tyrkia. Utover det var landet helt tomt.”
 • “Da jødene bygget opp landet fra null og fikk til landbruk der, ble disse halv-apene til arabere og deretter til palestinere.”

Videre framgår det av teksten: Palestinerne var/er (som) dyr, primitive lokale halv-aper.

Dette er og blir satire (ikke sannheten). Jeg velger likevel å gjengi det da det fint kunne ha vært reelle uttalelser fra de verste kristensionistene, som ikke ser noen verdi i folkeslaget/folkegruppen palestinere (arabere).

 

Jeg er slettes ikke enig i alt kirka står for, men jeg finner Mellomkirkelig råd for Den norske kirke sine uttalelser om Midtøsten som ryddig og balansert:

Enkelte kritiserer kirken for å ha et for “lunkent” syn på Israel. Dette er jeg selvsagt sterkt uenig i, da jeg tvert imot oppfatter kirken til å ha et svært så balansert og gjennomtenkt syn langs den gylne middelvei.

Nei, jeg er ingen ekspert på Israel, Midtøsten, jøder, arabere, palestinere, landegrenser, Jerusalem, religionshistorie eller Bibelen. Imidlertid er det mange andre som uttrykker seg med stor overbevisning og skråsikkerhet i dette kompliserte sakskomplekset, og som bare baserer sine meninger og vurderinger på føleri (følelser) og tynne Bibel-fortolkninger. Mine tanker og meninger bør ha like stor legitimitet som utsagnene til slike selverklærte “eksperter”.

Og: Israel er vinnere av musikk-konkurransen Melodi Grand Prix 2018 / Eurovision Song Contest 2018. En utrolig stygg sang bestående av rare lyder etter mitt syn. Imidlertid blir det for dumt å foreslå boikott av neste Melodi Grand Prix som blir arrangert i Israel.

Ensidig og ukritisk støtte av Israel (og jødene) kan jeg ikke stå inne for, hvor staten Israel dyrkes som en egen gud!

Shalom!

Utskrift
Tagged , , , , , , , .Bokmerk permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *
 • Bilder, bilder og mer bilder! Et foto forteller mer enn tusen ord!

  Lenke til fotogalleriet - foto.brr.no:

  foto.brr.no