http://egersund.brr.no/

Fotologo 1

... EGERSUND - "Okka by" ...
- Sørlandsbyen på vestlandet, der sør blir vest.

- Egersund sentrum - Eigersund kommune - Dalaneregionen - Sør-Rogaland - Sør-Norge


Egersund og omegn i bilder 2012. Egersund og omegn i bilder 2011.
Egersund og omegn i bilder 2010. Egersund og omegn i bilder 2009.

Sammensatte bilder 2012, 2011, 2010 og 2009, Egersund og omegn. Klikk på dem for stor versjon.

Flere bilder av samme type (Egersund og omegn): Bilder 2008, bilder 2007 og sammensatt Egersundsbilde.

Denne nettsiden blir ikke lengre oppdatert pga. web-ansvarlig sin flytting bort fra Egersund.

This website will not be updated anymore due to webmaster's moving away from Egersund.

<<<< Også tilgjengelig som bloggartikkel.
Also available as article in my blog. >>>>

Forord / Preface

Nedenfor følger en presentasjon av byen Egersund som ligger i Eigersund kommune i Rogaland fylke i Sør-Norge. Det fantes lite informasjon om min hjemby på nettet fra før, og dermed igangsatte jeg arbeidet med å utvikle denne framstillingen sommeren 1996. Jeg trives som innbygger i Egersund, og jeg vil gjennom denne presentasjonen som består av tekst, bilder, kart og linker prøve å formidle et lite glimt av livet i "Okka by". Framstillingen vil nok være farget av min lokalpatriotisme.

At the bottom of this page you will find a very short English presentation of Egersund (Egersund = a little town on the south - west coast of Norway).

Bjørn Roger Rasmussen


Introduksjon

Egersund er en kystby med lange tradisjoner på sørvestlandet av Norge . Egersund er Rogaland fylke sitt sørligste tettsted med bystatus, og byen ligger i underkant av 8 mil sør sørøst for Stavanger. Den koordinatmessige plasseringen på kartet er 58°27'06"N 06°00'01"Ø.


Vis større kart

Allerede fra gamle dager har Egersund hatt et livlig havneliv. Sør og nord for Egersund har man tøffe og værharde kyststrekninger i form av Listakysten og Jærkysten med få gode havner, og da er det bra å ha Egersund havn til å søke ly i under uvær. Byen ligger trygt plassert mellom de fire fjell: Varberg, Kontrari, Årstadfjellet og Kråkefjellet.

Rett utenfor Egersund har man Eigerøy, og denne øya fungerer i praksis som en molo for Egersund havn. Det har vært bosettinger ute på denne øya i mange århundrer, noe som kan ha sammenheng med øyas strategiske plassering i forhold til havet. Byens hjørnesteinsbedrift Aker Solutions: Aker Egersund AS (tidligere Aker Kværner) er plassert på øya, og i forbindelse med byggingen på begynnelsen av 1970 - tallet ble det gjort flere arkeologiske funn på tomta.

I dag har Egersund status som en av landets største fiskerihavner målt i kvantum ilandført fisk. Langs havnen finnes det flere bedrifter som lever av å foredle fisk (sildolje og fiskemottak, jf. det ikke helt oppdaterte havnekartet), og noen fiskebåter har også sin naturlige tilhørighet til Egersund (f. eks. Johan Feyer).Historie

Det har bodd mennesker i distriktet rundt Egersund helt fra steinalderen av, og man kan flere plasser finne rester etter bosettinger som kan dateres tilbake til folkevandringstiden (400 - 600 år etter Kristus). Fram til 1700 - tallet hadde byen kun noen hundretalls innbyggere, men etter den tid begynte Egersund å ekspandere.

Da Egersund ligger rett ved sjøen, har fiske og skipsfart hatt en sentral plass i hele byens historie. Jordbruk har også vært en del av distriktets næringsliv helt fra de første tider. Byen fikk status som ladested i 1746 og ble eget tolldistrikt og fikk bystatus i 1798. I 1998 ble byens 200 årsjubileum feiret med brask og bram!

I området lå det fra gammel tid noen større gårder, hvor de mest sentrale var Aarstad gård, Husabø prestegård (muligens en tidligere kongsgård), gården Hafsøy med bebyggelsen på Damsgård, gårdene Eie og Slettebø. Byen har i nyere tid (1900 -) hovedsaklig ekspandert på grunnen til disse gårdene. I den nåværende bydelen Damsgård vokste det fram mindre boliger og butikker etter hvert som Egersund Fayansefabrikk utviklet seg.

I 1847 ble A/S Egersunds Fayancefabriks Co. grunnlagt av Johan Feyer, og denne fabrikken var fram til nedleggelsen 1979 byens hjørnesteinsbedrift. Mange mennesker (200 - 450 personer) hadde sin jobb her i en årrekke. Fabrikken ble på 1970-tallet kjøpt opp av utenlandske interesser, og til slutt ble fajanseproduksjonen (fajanse = "billig porselen") innstilt. Byen har også hatt to andre keramiske bedrifter: Eie Stentøifabrikk og Damsgaards Potteris Co.

Mens fajansefabrikken var i gang var en ulempe for byen at produksjonen medførte en del forurensning i form av sot. Denne soten satte seg på byens hus, noe som medførte at få hus fra gammelt av var malt i hvitt hvor sotlaget spesielt viste igjen. I motsetning til mange andre trehusbyer langs sørlandskysten har det i Egersund vært vanlig med en fargerik bebyggelse.

Som mange andre byer i Norge har Egersund blitt rammet av flere store branner. Bybrannen i 1843 brant ned ca 2/3 av bebyggelsen i sentrum. Tett trehusbebyggelse gjorde til at brannen spredte seg fort og fikk gjort store skader. En annen stor brann fant sted i 1859. Etter disse brannene ble byen bygget opp igjen med mer strukturert bebyggelse med inndeling i kvartaler og bedre avstand mellom husene. De brede gatene Skriverallmenningen, Johan Feyersgate og Lerviksbakken ble anlagt for å hindre spredning av framtidige branner.

Byen fikk elektrisk belysning lørdag 25. november 1905, noe som ble feiret stort i sentrum. Egersund var første by i Rogaland som fikk elektrisitet, og det var Theodor Nordaas som var ansvarlig for kraftutbyggingen i Øygreifossen. Etter den tid er det Dalane Energi som har overtatt ansvaret for den elektriske energiforsyningen.

Jernbane og togtrafikk kom til Egersund i 1878 da Jærbanen som går mellom Egersund og Stavanger ble åpnet. Opprinnelig lå jernbanestasjonen nede i Egersund sentrum, men dagens jernbanestasjon ligger på Eie (Eide) ca. 1 km fra sentrum på 11,1 moh og ble åpnet i 1944. Egersund stasjon er også en del av Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger som offisielt ble åpnet i 1944. I en årrekke ble sidesporet mellom Eie og sentrum trafikkert av damplokomotivet Eiegubben.

Egersund spilte en sentral rolle under andre verdenskrig. Den gode havnen og telegrafforbindelsen med England via undersjøisk kabel førte til at Egersund var blant de første byene i Norge som ble invadert av tyskerne allerede 9. april. Tyskerne bygget opp store leirområder i distriktet blant annet på Slettebø, Stapnes og Nordre Eigerøy, og flere viktige hendelser utspant seg i området. En sentral krigshendelse var Operation Freshman.

Opprinnelig bestod distriktet av småkommunene Egersund, Eigersund og Helleland, inkludert kretsene Grøsfjell og Gyadalen fra Heskestad kommune. Disse enhetene ble i 1965 slått sammen til en kommune hvor navnet ble Eigersund kommune med Egersund som sentrum. Legg merke til at byen heter Egersund mens kommunenavnet er Eigersund kommune. Egersund kommune (uten i) finnes altså ikke.

Navnene Eigersund og Egersund tar utgangspunkt i det gammelnorske ordet Eikundarsund, som var det opprinnelige navnet på byen. Eikund betyr øya som er rik på eik, altså dagens Eigerøy, mens endelsen sund sikter til skipsleia mellom fastlandet og øya. Dette at distriktet har hatt mye eikeskog, har resultert i at et eikeblad har blitt valgt som kommunevåpen:

K. våpen

Mer informasjon om kommunevåpenet er tilgjengelig i dette dokumentet om grafisk profil (link til PDF-fil) på Eigersund kommune sitt nettsted.

Her (link 1) og her (link 2) vil du finne et utvalg av historiske bilder.Nåtid

Eigersund kommune har et areal på 432,5 km2, byens areal er på ca. 6,0 km2 og kommunen har en kystlinje på ca. 107 km. Ifølge SSB har kommunen 14 811 innbyggere pr. 1. januar 2014, hvorav ca. 9 500 bor i nærheten av Egersund sentrum. Kommunen er en del av Dalaneregionen, og denne regionen består av følgende kommuner:

Kart over Rogaland
Kilde: SSB

Dalaneregionen er geografisk plassert i Sør-Rogaland, og regionen har 24 159 innbyggere pr. 1. januar 2014 fordelt på 1 798 km2. Rogaland fylke er totalt på 9 325 km2 og har 459 625 innbyggere fordelt på 26 kommuner. Oversikt for Rogaland angående folkemengde etter kjønn, alder og kommunefolketall pr. 1. januar 2014 er tilgjengelig via SSB sitt nettsted (link).

Fotografier fra nyere tid er delt i fire deler: Del 1, del 2, del 3 og del 4 (linker). En god samling av Egersundsmotiver er også tilgjengelig i fotogalleriet.

Tettbebygde områder i og rundt Egersund sentrum:

Postnummeret til vanlige postadresser i Egersund er 4370 (sentrum), 4371, 4372, 4373 og 4374 (Eigerøy), mens de som har postboks har postnummer 4379 eller 4378 (Eigerøy). Hellvik sitt postnummer er 4375 og Helleland sitt er 4376. Telefonnumrene i Eigersund kommune starter gjerne med 51 49 eller 51 46, men IP telefoni m. m. har imidlertid medført en del unntak. Biler som blir registrert ved Egersund trafikkstasjon har registreringsnummer som starter med RZ.


Næringsliv, offentlig virksomhet og foreningsliv i Eigersund

En del av distriktets innbyggere får sine inntekter fra jordbruk og fiske, eller fra bedrifter som driver med videreforedling av jordbruks- og fiskeprodukter (Nortura slakteri, tidligere kjent som Gilde Agro, sildoljefabrikkene, fiskemottakene etc.). Egersund har som tidligere nevnt en av landets største fiskerihavner målt i mengde ilandført fisk, noe som medfører at fiske er en viktig næring for byen. Tidligere kunne fiskeindustriens "luktforurensing" (dårlig lukt) være noe sjenerende, men disse problemene har blitt sterkt redusert i de senere år.

Mange arbeidstakere har tilknytning til byens maritime industrimiljø. I travle perioder har rundt 450 - 2 000 mennesker sin jobb ved byens hjørnesteinsbedrift; Aker Solutions avd. Aker Egersund AS (Aker Kværner, oppstartsår 1972). Bedriften leverer forskjellige moduler (stålkonstruksjoner på mange tonn) til bruk i oljevirksomheten i Nordsjøen (offshore).

Andre store maritime bedrifter er Navico Egersund / Westcontrol Robertson (autopilotprodusent, elektronikk etc., tidligere kjent under navnet Robertson og Simrad), Egersund Group / Egersund Trål AS (trålverksted m. m.), Welcon Protein - Ryttervik (import av fiskemel), Egersund Sildoljefabrikk (sildoljefabrikk), Fonn Egersund A/S (fiskemottak) og Egersund Seafood (fiskemottak). Firma slik som C-Map / Jeppesen Marine (elektroniske kart), Hovland Båtservice (båtreparasjoner), ProNav (leverandør av maritimt utstyr), Marine Technologies (utvikling av maritimt utstyr) og SeaCom (tidligere NavTech, programvare og leverandør av maritimt utstyr) holder også til i Egersund.

I tidligere tider hadde alle byer med respekt for seg selv sitt eget bryggeri. Bryggeriet i Egersund har unngått å bli oppkjøpt av et av de store for så å bli nedlagt. Bryggeriet lever den dag i dag og heter Egersund Mineralvand Fabrik as / Berentsens Brygghus. Fabrikken ble grunnlagt i 1895 og drives i dag av fjerde generasjon Berentsen (Harald Berentsen). De produserer og leverer brus, eplemost, saft, øl / pils, cider etc.

En god del av distriktets innbyggere har jobber relatert til kommunal, fylkeskommunal og statlig virksomhet (administrasjon, statlige etater, skole, helse etc.). Eigersund kommune (kommuneadministrasjon, skole, helse m. m.) alene hadde ca. 941 årsverk og ca. 1 200 ansatte pr. mars 2008. Distriktet har en del PU-boliger (boliger for psykisk utviklingshemmede) og vernede arbeidsplasser (Uninor / Dalane Produkter), blant annet som en følge av at byen tidligere hadde institusjonen Bakkebø.

Bakkebø var en sentralinstitusjon med bo-, skole-, arbeid- og fritidstilbud for psykisk utviklingshemmede fra hele landet. Institusjonen ble opprettet i 1947 og avviklet som sentralinstitusjon i 1991 i forbindelse med HVPU-reformen. Bakkebø var i mange år en stor arbeidsplass for distriktet, og den dag i dag er det fortsatt mange ansatte knyttet opp mot kommunale PU-boliger.

Eigersund kommune har bystørrelsen tatt i betraktning et rikt foreningsliv. Blant annet har byen og distriktet en rekke kristne organisasjoner og menigheter (inkludert noen sekter), idrettsorganisasjoner og ungdomsorganisasjoner, og distriktet har også et rikholdig sang- og musikkliv (kor, grupper, korps osv.). Hver sommer og tidlig høst blir det arrangert diverse festivaler m. m.

Lokalavisa til Egersund og Dalaneregionen er Dalane Tidende. Selv om man ikke alltid er enig i de vinklinger avisa anlegger er det likevel helt naturlig å lese den for å få med seg siste nytt fra distriktet. Andre aviser som kan være interessante for distrikets innbyggere å lese er Avisen Agder (Sokndal og Lund) og Stavanger Aftenblad (regional avis).

Enkelte tilflyttende til Egersund stusser litt over uttrykket "reise nordover" eller "ta en tur nordover". Det har i mange år vært en del handelslekkasje fra Eigersund mot Jæren og ikke minst mot Sandnes og Stavanger inkludert kjøpesenteret Kvadrat. Dette å ta en handletur eller besøke disse plassene kalles på folkemunnet "å reise nordover". Muligens kan etableringen av kjøpesenteret Amfi Eikunda våren 2008 medføre mindre handelslekkasje etter hvert.


Natur

Ifølge turistene er naturen i distriktet rundt Egersund spesielt fin. Det finnes en spennende kombinasjon av vill og fri vestlandsnatur med kupert terreng, mye fjell, bekker og småvann og frodig sørlandsnatur med mye vegetasjon. Alt fra småsletter og mindre daler i et kaotisk mønster til åpen sjø og hav finnes i distriktet. Dalane sine to høyeste fjell ligger i Bjerkreim kommune og heter Vinjakula (907 moh) og Store Skykula (906 moh).

Det finnes flere fine turområder i distriktet, og av disse områdene kan det være verdt å nevne Vannbassengene spesielt. I Vannbassengene har det blitt opparbeidet fine turstier, og på sommeren er det også gode bademuligheter (ferskvann) her. Andre gode badesteder er Skadbergsanden (sjøvann) og Gådå (ferskvann). Vandringshavn (friluftsområde på Auglend, Eigerøy) og Eigerøy fyr er også verdt et besøk på sommerstid, og likeså anbefales turveien mellom Egersund og Hellvik samt den Vestlandske hovedvei fra ca. 1840 (Hegrestad på Hellvik til Ogna, Hå kommune). Hvis du ønsker et overblikk over byen og distriktet, kan en tur opp til Varberg (125 moh) eller Kontrari (105 moh) anbefales.

Det er masse fine og lite trafikkerte veier, grusveier, traktorveier og stier som innbyr til fine sykkelopplevelser, spesielt for deg som liker å sykle på offroad- eller hybridsykkel med litt grove dekk. Terrenget går en del opp og ned (kuppert) slik at man bør være forberedt på litt sykling opp- og nedoverbakker. Nordsjøsykkelruten går gjennom Eigersund, hvor f. eks. etappen fra Egersund til Hellvik kan anbefales (ca. 8 - 9 km en vei).

Distriktet byr på mange fine naturopplevelser og gode fiskemuligheter (fersk- og saltvann), og de som driver med dykking kan også finne mange fine dykkeplasser og et rikt liv under havets overflate. Det finnes også muligheter for båtliv og fine båtturer rundt Egersund, spesielt utover Norda Sundet og rundt Eigerøy.

Værmessig har vi et blandingsklima mellom sørlandsvær bestående av perioder med fint vær og vestlandsvær som innebærer en del vind og regn. Brannstasjonen i Egersund registrerte i år 2011 1824 mm med nedbør mens i 2010 ble det notert 1164 mm. År 2000 var et nedbørsrikt år hvor det kom hele 2015 mm.

Egersund og Dalane har en interessant geologi, noe som har ført til opprettelsen av Magma Geopark. Blant annet bergartene Anortositt, Gneis og Noritt finnes i regionen.Utsikten fra Egrefjellet ned mot Egersund sentrum.

Utsikten fra Egrefjellet ned mot Hafsøyne, Humlestad, indre havn (Vågen), Egersund sentrum og Husabø.

Sentrum

Egersund er en liten og koselige by med mye gammel og verneverdig trebebyggelse. Gågata bestående av Elvegaten og Storgaten og resten av sentrum består hovedsaklig av trebebyggelse. Selv om enkelte murbygg har kommet til i de senere år, har ikke disse i nevneverdig grad ødelagt den fine sentrumsidyllen og småbysjarmen.

Pga. tidligere tiders pengemangel har mye av den arkitektoniske verneverdige trebebyggelsen i stor grad blitt bevart til tross for store planer opp gjennom nyere historien om å erstatte trehusene med "betongklosser". Egersund framstår pr. dags dato som en av de best bevarte trehusbebyggelsene i Norge.

Byen har flere ganger vært utsatt for bybranner, men likevel har en klart å beholde en god del gammel bebyggelse fra de forrige århundrene. Særlig kan Strandgata oppbygd etter brannen i 1843 og Hauen framheves med mange spennende bygg som har blitt bevart i gammel stil. Det finnes blant annet bebyggelse i empire- og sveitserstil.

Hauen finnes det en del mindre hus opprinnelig bygd sannsynligvis i perioden ca. 1750-1800. Selv om byggene har blitt noe modernisert og endret på etter den tid får vi likevel et godt inntrykk av hvordan husene ble bygget i denne tidsperioden. Hauen består av en bygningsmasse som opprinnelig både har vært brukt til bolighus, uthus, verksteder, løer og fjøs. Noen streng reguleringsplan har neppe vært lagt til grunn for planleggingen av husplasseringene.

Egersund havn har opp gjennom historien betydd mye for byen. Fortsatt har byen et maritimt preg og det finnes den dag i dag godt bevarte sjøbuer oppført under det rike sildefisket på 1800-tallet. Nå preges havna mer av lystbåter enn fiskebåter. Det begynner å bli noen år siden fiskebåtene lå tett i tett langs havna.

Sentrum har et koselig torg hvor "drøsen" går mellom byens innbyggere, og i tillegg er det torghandel her. På sommerstid er torget også åsted for en del kulturelle begivenheter i form av konserter m. m.

"Grisatorget" kan også nevnes. Nevnte plass befinner seg i Storgata og har en "statue" i form av tre små griser laget av Skule Vaksvik. Figurene skal minne om tidligere tiders handel med smågriser som foregikk her.


Severdigheter og attraksjoner

Dalane folkemuseum er et regionmuseum for Dalane, og de har to hovedavdelinger i nærheten av Egersund: Et folkemuseum (hovedsamlingen) og et fajansemuseum. Museet har også diverse "filialer", bygninger og anlegg spredt rundt i Dalane. Alt i alt har museet en rikholdig samling som gir god innsikt i byens og distriktets historie.

Strandgata har mange spennende bygg i sen-empire stil. Et annet spennende område er Damsgård, Gamleveien, Humlestad og Hafsøyne, hvor deler av bebyggelsen kom som en følge av fajansefabrikken. Små og godt bevarte arbeiderboliger ligger fint til i området opp mot og rundt Kråkefjellet, Høgevollen og Humlestad. Noen større hus har også kommet til, og Hafsøyne eller Havsøyne har etter hvert blitt et sentrumsnært og attraktivt område.

Byen har en fin korskirke av gammel årgang (bygget i 1620, forandret i 1780-årene), og byens sentrum består som tidligere nevnt av mange fine og gamle trebygninger blant annet i Strandgata, Storgata og på Hauen. Landets lengste intakte sjøhusrekke på 390 meter befinner seg i Egersund sentrum og vitner om havets og sjøveiens betydning i tidligere tider. Steinbroene Gamle Hestvad bro fra 1851 og Terland klopp i nærheten av Helleland fra 1840 bør nevnes. For de som er interessert i gammel arkitektur er byen og distriktet verdt et besøk!

Stoplesteinane som befinner seg noen få km utenfor Egersund sentrum er et interessant fornminne. Området består av 16 reiste steiner i en sirkel. Det kan være rester etter et gammelt tingsted fra vikingtiden (800-1000 år e. Kr.) eller et gravminne fra ennå eldre tid. Det er litt vanskelig på egen hånd å finne fram til stedet i nærheten av Skårabrekkå i Årstaddalen, men med litt hjelp fra noen "innfødte" bør det gå greit å komme dit. Et bilde av steinene er tilgjengelig i fotogalleriet (link) og mer informasjon om fenomenet er tilgjengelig hos Wikipedia og Skilta fornminner i Rogaland.

I desember måned er det masse aktiviteter og liv i sentrum i forbindelse med arrangementet Julebyen Egersund. En sentral del av opplegget er et julemarked med mange små boder som selger mange spennende varer som ikke kan fås i en vanlig butikk. Festivaler m. m. på sommerstid står oppramset på denne nettsiden.

En ny og spennende attraksjon er Egersund Chokoladefabrik & Co. (ECF) Det har blitt etablert en butikk med "fabrikk" på Hauen som støper og produsere sin egen sjokolade, blant annet basert på former fra byens tidligere fajansefabrikk. Mer informasjon er tilgjengelig via ECF sin nettside og Egersund Chokoladefabrik sin Facebook-gruppe.

Det er mulig å få mer informasjon om byen og distriktet ved å henvende seg til byens turistinformasjon. Den offisielle turistbrosjyren m. m. er tilgjengelig via Visit Dalane sin nettside, og på deres hjemmeside finnes det videre en liste over attraksjoner i Eigersund (link). Du kan også ta en titt på "bykartet" tegnet av Reidun Lædre til bruk i en tidligere turistbrosjyre hvis du ønsker mer informasjon om byens tilbud.

Sentrumskart Egersund
Kartdata hentet fra Norconsult ISY WinMap WebInnsyn: http://kart.nois.no/eigersund/


Overnatting og spisesteder

Rundt Egersund finnes det følgende overnattingsmuligheter:

Du vil finne flere ute- og spisesteder i distriktet. Det er verdt å nevne Hauen kro spesielt, da dette er en pub og spisested holdt i fin gammel stil. Ta en titt på følgende nettside hvis du vil ha mer informasjon om spisesteder, overnatting og andre praktiske ting i og rundt Egersund:

 • Hobbiten - Praktiske opplysninger om Egersund  Ankomst

  Bil: Egersund ligger ca. 1 mil fra E 39 som går mellom Oslo (55 mil) og Stavanger (8 mil). Ved Krossmoen følger du riksvei 42 ned mot Egersund. Det er også mulig å ta Nordsjøveien (Rv 44) fra sør via Flekkefjord og Sokndal eller fra nord over Jæren for å komme til Egersund. Langs Nordsjøveien vil du få se mye fin natur med blant annet hav, fjell, knauser, kupert terreng og flate strekninger! Det tar ca. 1 time å kjøre fra Egersund til Stavanger.

  Buss: Det er fast bussrute mellom Stavanger og Egersund samt videre til Hauge i Dalane. StavangerEkspressen sine rutetider samt andre bussruter finnes på Kolumbus sin nettside.

  Båt: Byen Egersund er en sjøfartsby, og dermed er det selvsagt også mulig å komme til byen via sjøveien. For turister har det blitt opprettet en egen gjestehavn med toalett- og dusjmuligheter. Fra sjøen viser Varbergstoppen godt igjen. Både selve toppen og masten på toppen (radio, TV og mobil) er synlig på lang avstand fra sjøsiden.

  Fly: Nærmeste flyplass er Sola lufthavn, som ligger like utenfor Stavanger. Ved å ta flybussen inn til Stavanger og toget videre til Egersund klarer man forholdsvis lett å komme seg til "Okka by".

  Sykkel: Ankomst via Nordsjøsykkelruten.

  Tog: På byens jernbanestasjon stopper alle regiontog mellom Stavanger og Kristiansand / Oslo. Egersund er dessuten en av stasjonene på den tett trafikkerte Jærbanen, noe som medfører at det ofte går lokaltog til og fra Stavanger og Jæren.


  Negative sider

  Se artikkel i blogg, avsnittet for negative sider om Egersund.


  Avsluttende kommentarer

  Egersund er en liten og koselig by på sørvestlandet av Norge. Byen har lange tradisjoner, hvor fiske, havneliv og jordbruk har vært sentrale ingredienser. I de senere år har industriell virksomhet og tjenesteyting fått økt betydning på bekostning av jordbruk og fiske.

  Byen ligger sentralt til. Det er lett å komme til byen både med tog, bil, buss, sykkel og båt. Dessuten ligger byen i kort avstand fra Stavanger. Distriktet har en vill, vakker og frodig natur i skjønn forening, og Egersund sentrum har et sjarmerende bymiljø med et koselig torv, en fin gågate og mange verneverdige trebygninger.

  For utenforstående kan nok Egersund virke som en kjedelige og alt for rolige småby hvor ingenting skjer, men for byens innbyggere er byen en god plass å bo. Etter å ha foretatt en tur gjennom byens sentrum vil du få se at egersunderne virkelig er stolte av sin by. Kanskje ikke så merkelig at byen på folkemunne blir kalt for "Okka by" (Vår by)?

  Til Egersund
  Tekstforfatter: Trygve Johansen.

  Nu vil jeg gledes en liten stund
  ved mine minner om Egersund,
  byen som har meg så helt betatt,
  gledet mitt hjerte og meg besatt.
  Du har meg næret så skjønt ved bryst,
  du meg tilhører i ve og lyst.
  Deg vil jeg skjenke de skjønneste ord,
  du deiligste sted på jord!

  Nei, aldri de glemmes
  de minner som byen har skjenket mitt sinn,
  i hjertet de gjemmes, -
  i hjertet jeg slutter dem inn.

  Vakker og skjønn som en symfoni
  ligger du der som et trylleri
  kranset av fjellenes viltre prakt,
  skiftende skjønn i naturens drakt.
  Årstad, Contrary og Kråkefjell,
  Varberg alene litt for seg selv
  vokter deg kjærlig og gir deg ly,
  du deilige lille by.

  Stenlagte gater og lave hus,
  broen til Damsgård med elvens brus,
  Mosbeck hvor rosene dufter skjønt,
  parkens allé med sitt lindegrønt.
  Hauen hvor jeg i min barndomstid
  lekte og sprang i en rus så blid,
  alt der får hjertet til varmt å slå
  vil alltid i minnet stå.

  Hvitmalt, ærverdig den ligger der
  under de skyggende seljetrær,
  kirken med spiret og klokkers klang,
  med orgelbruset og salmesang.
  Den har forenet de elskende to
  og den har stedt våre gamle til ro,
  under dens tak har jeg knelet ned
  i søndagens stille fred.

  Hva er vel byen foruten deg,
  evige forgudende Varbergsvei?
  Kjærlighetsstien en månenatt,
  bankende hjerter så helt betatt.
  Kunne hver busk og hvert kroket tre
  hviske om alt de der fikk å se
  kunne romaner i tusenvis
  bli skrevet til deres pris.

  Og så når tussmørket bryter frem,
  senker seg over de mange hjem,
  arbeidets jag er nu stilnet av,
  folket tilfreds med hva dagen gav.
  Stjernene tindrer fra himlens bro
  over den by som er gått til ro,
  vekterne vokter sin lille by
  til kommende dag vil gry.

  Hentet fra publikasjon utgitt i forbindelse med
  Egersunds 200 års jubileum som ladested (09.12.1946).


  Short version - English

  Egersund is a small town on the south-west coast of Norway (see map). Egersund is a part of the Eigersund municipal in the county of Rogaland (see map of Rogaland). The geographically position to Egersund is 58°27'00"N 06°00'01"E. You will find Egersund marked at this Google map (link).

  Many of the inhabitants in Egersund have jobs related to fishing, offshore and local administration. Egersund has long traditions as a seaport town, and today we have one of Norway's biggest fishing harbours. You will get more information about the underwater fauna here.

  Egersund is a part of the Dalane region which includes:

  The Dalane region ("The Dales Region" / the district of Dalane) had totally 24 159 inhabitants January 2014 and the geographically size is 1 798 km2. The county of Rogaland had 459 625 inhabitants January 2014 located in 26 different municipals at a totally size of 9 325 km2.

  Egersund (see map by Reidun Lædre and pictures below) is a nice place with many old wooden houses, an old church (from 1620 / 1780), a number of old stone bridges and nice scenery. Before 1979 Egersund had a large fayance / pottery (china, ceramics) factory (1847 - 1979), and as a result of that we today have a fayance museum. We also have a folk museum.

  Egersund is situated about 80 kilometers south of Stavanger and 550 kilometers east of Oslo. You can get to Egersund by your own boat, car, bus, train, bicycle or by plane to Stavanger (Sola). If you travel by car, you can either drive the E-39 or the North Sea road (very scenic).

  You will find an exciting and beautiful scenery / nature surrounding Egersund with many small hills, dales, cultivated areas, lakes and the ocean (the North Sea). If you like fishing, diving, nature experiences, bicycling or walks in the nature you will find the district exciting. We also have an interesting geology which has resulted in the establishment of Magma Geopark.

  The Egersund district have a hotel, camping grounds and a guest habour. We also have some restaurants and discos. Hauen kro is a pub / restaurant in the good old style which is also worth mentioning.

  You will find a rich cultural life in Egersund. We have many Christian-, youth- and sports associations, and there are a lot of music- and song activities. In the summertime we can offer some festivals etc.

  You can contact the Egersund tourist information office for more information at e-mail address turistinfo (at) eigersund.kommune.no (remove spaces, (at) = @). Also take a look at this official turist information page:

 • Eigersund local government - turist information

  You will also find a tourist brochure and much other infomation about Egersund and Dalane at the home page to Visit Dalane.

  At the bottom of this page you will find links to both historical and recent pictures with some information from Egersund and the Dalane district.


  Linker / Links

  En stor takk rettes til følgende personer som har gitt meg verdifull hjelp:


  Link til fotosamling

  Mer om Egersund / More about Egersund:

  Forrige sideStartsidenNeste side


  Fotologo 2

  Bjørn Roger Rasmussen (BRR)